Mevlana Müzesi

8 Kas 2016

Şeb-i Arûs Havuzu

Derviş Hücrelerinin ve Matbah-ı Şerifin önünde yer alan altıgen planlı, gök mermerden yapılmış bir havuzdur. Havuzun suyu ejder başlı bir lüleden akar. Önceleri, Hz.Mevlânâ’nm vefat yıldönümlerinde bu havuzun etrâfında semâ […]

Mevlana Müzesi

Selsebil

Kuzey taraftaki Derviş Hücreleri’nin ön kısmında bulunan ve adını cennet çeşmelerinden alan selsebil Saîd Hemdem Çelebi (1814-1859) tarafından niyaz penceresinin karşısına güney ihata duvarının iç yüzüne yaptırılmıştır. Kenarları kesme taştan […]

Mevlana Müzesi

Neyzenler Mezarlığı

Mevlevi mûsikîsinin en mühim sazı olan Ney, Hz. Mevlânâ’ya göre kâmil Hâmûşân yerine türbe girişinin ön tarafında yer alan Neyzenler insanı temsil eder. Mesnevi “Dinle neyden” diye başlar. Mevlevi Âyîn-i […]

Mevlana Müzesi

Mevlevî Mezar Taşları

Mevlevîlerce, Âlem-i Ervâh’a göçüp sırlanarak Rablerine kavuşanlara “susmuş” manasına gelen “hâmûş”, defnedildikleri mekâna da “suskunlar/susmuşlar” yeri mânâsında “hâmûşân” tabiri kullanılır. Hz. Mevlânâ’nın türbesinin yanında yer kalmayınca vefât eden mevlevîler güney […]

Mevlana Müzesi

İhtisas Kütüphanesi

Konya Mevlânâ Dergâhında ilk resmi kütüphane 1854 yılında Postnişin Mehmed Said Hemdem Çelebi tarafından kurulmuştur. Çelebi dergâhta bulunan kitaplar ile dergâha vakfettiği kendi kitaplarından bir kütüphane kurmuş ve bütün kitapları […]

Mevlana Müzesi

Çelebi Konağı

Mevlânâ Külliyesinin kuzeybatısında, Derviş Hücrelerinin arka tarafındaki bahçede yer almaktadır. Tek katlı Bağdâdî olan yapının ortada geniş dikdörtgen bir salonu ile iki yanında yer alan ikişerden dört odası bulunmaktadır. Salonun […]

Mevlana Müzesi

Eflaki Dede Türbesi

Müzenin doğu yönünde Gül bahçesi içerisinde yer almaktadır. Mevlevilik hakkında önemli bilgiler ihtiva eden Menakibul- Arifin (Ariflerin Menkıbeleri) adlı eserin yazarı Ahmed Eflâkî Dede’ye âit türbenin 1361 yılında yaptırıldığı düşünülmektedir. […]

Mevlana Müzesi

Mehmed Bey Türbesi

Dergâhın güneydoğusundaki Hadîkatü’l-Ervâh (Ruhlar bahçesi) içerisinde yer alır. 1534-35 yıllarında Mehmed Bey için baldeken tarzında yanlan açık yaptırılan türbenin kitâbesi yoktur. Türbede bulunan mermer mezar sandukası 1534 yılında vefat eden […]

Mevlana Müzesi

Hürrem Paşa Türbesi

Karaman Beylerbeyi Hürrem Paşa için 1528’de Sadrâzam İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır. Matbah-ı Şerifin doğusunda yer alan sekizgen plânlı tipik Osmanlı türbesinin girişinin önünde iki sütunlu, dört sivri kemer üzerine basan […]

Mevlana Müzesi

Haşan Paşa Türbesi

Sinan Paşa Türbesi ile aynı târihte Karaman Beylerbeyi Haşan Paşa için yaptırılmıştır. Dergâh’m güneybatı köşesine bitişik sekizgen planlı inşâ edilen türbenin zemini taş döşeli olup mezar sandukası yoktur. Türbe gövdesinin […]

Mevlana Müzesi