Mevlana Müzesi

Kasım 8, 2016

Şeb-i Arûs Havuzu

Derviş Hücrelerinin ve Matbah-ı Şerifin önünde yer alan altıgen planlı, gök mermerden yapılmış bir havuzdur. Havuzun suyu ejder başlı bir lüleden akar. Önceleri, Hz.Mevlânâ’nm vefat yıldönümlerinde bu havuzun etrâfında semâ edildiği, bu sebeple “Şeb-i Arûs Havuzu” dendiği rivâyet olunur. Günümüzde suyundan şifâ niyetine içilmekte, içine bozuk para atılarak dilekte bulunulmaktadır.

Mevlana Müzesi

Selsebil

Kuzey taraftaki Derviş Hücreleri’nin ön kısmında bulunan ve adını cennet çeşmelerinden alan selsebil Saîd Hemdem Çelebi (1814-1859) tarafından niyaz penceresinin karşısına güney ihata duvarının iç yüzüne yaptırılmıştır. Kenarları kesme taştan yapılan selsebilin gök mermer aynalığına beyaz mermerden yarım daire şeklinde Türk ampir üslubunda sekiz küçük bir büyük çanak yerleştirilmiştir. Abdülhalîm Çelebi zamanında alınlığına Roma devrine […]

Mevlana Müzesi

Neyzenler Mezarlığı

Mevlevi mûsikîsinin en mühim sazı olan Ney, Hz. Mevlânâ’ya göre kâmil Hâmûşân yerine türbe girişinin ön tarafında yer alan Neyzenler insanı temsil eder. Mesnevi “Dinle neyden” diye başlar. Mevlevi Âyîn-i Mezarlığı’na defnedilmiştir. Burada, Neyzenbaşı Halepli Abdi Dede ile Şerifini icra eden mutrib heyetini Neyzenbaşı idare eder. ünlü neyzenlerden Hasib Dede, Hocacihanlı Haşan Dede ve Esrar […]

Mevlana Müzesi

Mevlevî Mezar Taşları

Mevlevîlerce, Âlem-i Ervâh’a göçüp sırlanarak Rablerine kavuşanlara “susmuş” manasına gelen “hâmûş”, defnedildikleri mekâna da “suskunlar/susmuşlar” yeri mânâsında “hâmûşân” tabiri kullanılır. Hz. Mevlânâ’nın türbesinin yanında yer kalmayınca vefât eden mevlevîler güney tarafta bulunan hâmûşâna defnedilir. Hâmûşân (mezarlık) 1928-32 yılları arasında müze depoları yapılmak için kaldırılır. Müze envanterine kayıtlı olan mezar taşları son yıllarda sergilenmeye başlanır. Mezar […]

Mevlana Müzesi

İhtisas Kütüphanesi

Konya Mevlânâ Dergâhında ilk resmi kütüphane 1854 yılında Postnişin Mehmed Said Hemdem Çelebi tarafından kurulmuştur. Çelebi dergâhta bulunan kitaplar ile dergâha vakfettiği kendi kitaplarından bir kütüphane kurmuş ve bütün kitapları mühürleyerek kayıt altına almıştır. Önceleri Mevlânâ Türbesi’nin muhtelif bölümlerinde muhafaza edilen kitaplar için 1954 yılında Türbenin güney bitişiğinde “Çelebi Dairesi” adı verilen ve yirminci yüzyılın […]

Mevlana Müzesi

Çelebi Konağı

Mevlânâ Külliyesinin kuzeybatısında, Derviş Hücrelerinin arka tarafındaki bahçede yer almaktadır. Tek katlı Bağdâdî olan yapının ortada geniş dikdörtgen bir salonu ile iki yanında yer alan ikişerden dört odası bulunmaktadır. Salonun tavanı Meydan-ı Şerif odasının tavanı gibi kalemişi süslemelerle bezenmiştir. Mevlânâ Dergâhı Postnişinine tahsis edilmiş ev olan ve ilk defa ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmeyen […]

Mevlana Müzesi

Eflaki Dede Türbesi

Müzenin doğu yönünde Gül bahçesi içerisinde yer almaktadır. Mevlevilik hakkında önemli bilgiler ihtiva eden Menakibul- Arifin (Ariflerin Menkıbeleri) adlı eserin yazarı Ahmed Eflâkî Dede’ye âit türbenin 1361 yılında yaptırıldığı düşünülmektedir. Hâlen Mehmed Bey’in türbesinde bulunan mezar taşında: “Tanrıdır kalan. Büyük bilgin, her şeyi gereğince bilip haber veren, zamanın eşsiz, asrın tek âlimi, rahmete mazhar olmuş […]

Mevlana Müzesi

Mehmed Bey Türbesi

Dergâhın güneydoğusundaki Hadîkatü’l-Ervâh (Ruhlar bahçesi) içerisinde yer alır. 1534-35 yıllarında Mehmed Bey için baldeken tarzında yanlan açık yaptırılan türbenin kitâbesi yoktur. Türbede bulunan mermer mezar sandukası 1534 yılında vefat eden Bosna’lı Mustafa Paşa’nın oğlu Mehmed Bey’e âittir. Kare bir plan üzerinde yükselen dört mermer sütun üzerine kurulmuştur. Ahşap kirişlerle bağlanan sivri kemerlerin üzerindeki sekizgen kasnak […]

Mevlana Müzesi

Hürrem Paşa Türbesi

Karaman Beylerbeyi Hürrem Paşa için 1528’de Sadrâzam İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır. Matbah-ı Şerifin doğusunda yer alan sekizgen plânlı tipik Osmanlı türbesinin girişinin önünde iki sütunlu, dört sivri kemer üzerine basan kubbeli bir revak bulunmaktadır. Türbenin doğu, batı ve güneyinde üç penceresi mevcut olup, sivri kemerli kapı alınlığının içi rûmî motiflerle süslenmiştir. Türbede bulunan mermerden yapılmış […]

Mevlana Müzesi

Haşan Paşa Türbesi

Sinan Paşa Türbesi ile aynı târihte Karaman Beylerbeyi Haşan Paşa için yaptırılmıştır. Dergâh’m güneybatı köşesine bitişik sekizgen planlı inşâ edilen türbenin zemini taş döşeli olup mezar sandukası yoktur. Türbe gövdesinin dört sıra ile yukarıda sivri kemerli birer pencere bulunmaktadır. Türbenin avluya açılan ana giriş kapısı batı yönünde olup, sonradan kuzey yönünde Kıbâbü’l-Aktâb’a açılan ikinci bir […]

Mevlana Müzesi