Mevlana Müzesi

Kasım 8, 2016

Gül Bahçesi

Konya surlarının dışında Selçuklu Sarayına âit olduğu ifâde edilen Gül Bahçesi, Sultan Alâeddin Keykubâd tarafından, dâvetini kırmayıp Karaman’dan Konya’ya gelen Mevlânâ’nın babası Sultânü’l-Ulemâ Bahâeddin Veled’e hediye edilmiştir. Bahâeddin Veled 1231 yılında vefat edince, “kendisinin, çocuklarının ve ahfâdının kabirlerinin burada bulunmasını arzu ettiği” vasiyeti uyarınca, Gül Bahçesi’ne defnedilir. Daha sonra Hz. Mevlânâ’nın oğlu Alâeddin Çelebi, yakın […]

Mevlana Müzesi

Dervîşân Kapısı

Mevlânâ Müzesi’nin meydana açılan batı yöndeki cümle giriş kapısıdır. Mevlevi dervişleri bu kapıyı kullandıkları için Dervîşân Kapısı adıyla anıla gelmiştir. Kapının söveleri kurşunî mermerden olup basık bir kapı açıklığına sahiptir. Kapının kurşun kaplı alınlığında mermerden yapılmış destarlı Mevlevi sikkesi ile yan sövelerinde ve kemer alınlığında tevazu zincirinin kancaları yer almaktadır. Kapı kemerinin üzerine Dedegân Hücreleri […]

Mevlana Müzesi

Çelebiyân Kapısı

Dergâhın kuzey kapısıdır. Çelebi Evine ve Çelebilerin ikamet ettiği mahalle açıldığı ve Çelebi Efendilerce kullandığı için Çelebiyân Kapısı olarak adlandırılmıştır. Kapı kemeri üzerinde onarımı yaptıran Adlî mahlaslı Sultan II. Mahmud’un tuğrası ile kapı sövelerinde ve kemer alınlığında dergâhlar açık iken kullanılan tevazu zincirlerinin takıldığı kancalar yer almaktadır.

Mevlana Müzesi

Hâmûşân Kapısı

Dergâhın güneyinde Üçler Mezarlığına bakan kapısıdır. Osmanlı Sultanı II. Mahmud tarafından yaptırılan söveleri gök mermerden, sundurması ahşaptan yapılan kapının üzerinde Sultanın Adlî imzalı mermerden yapılmış tuğrası mevcuttur. Mevlevîlik geleneğinde vefat edenler için “öldü”, defnedildikleri yer için de “kabristan” veya “mezarlık” kelimeleri kullanılmaz. Bunların yerine vefat edenler için “Hakk’a yürüdü”, defnedildikleri yer içinse -sadece sustular, ama […]

Mevlana Müzesi

Pîr Kapısı (Küstâhân Kapısı)

Dergâhın doğusunda Gül Bahçesine açılan kapıdır. Davranışları sebebiyle ihtar ve ikaz edilen, nihayet Dergâh’tan uzaklaştırılması gereken kişilere akşamdan sonra bu kapıdan yol verildiği için Küstâhân Kapısı olarak da isimlendirilmektedir. Veled Çelebi İzbudak tarafından yaptırılmış olan kapının kitabesi bulunmamaktadır. Dergâhlar kapatıldığında üzeri sıva ile kapatılmış olan kapı, 1991 yılında Gül Bahçesinin düzenlendiği sırada açılmıştır.

Mevlana Müzesi

Türbe Girişi

Tilâvet Odası kapısının önünde mermer şebeke ile çevrili küçük bir avludan müzenin iç kısmına girilir. Mermer söveli, basık kemerli kapının sitilize edilmiş geometrik formlar içinde bitki motifleri bulunan kanatları ahşaptan kündekârî tekniğiyle yapılmıştır. Aynalığında Sultan Veled’e âit “Ey tâlib, öğüdümü canla başla kabûl et. Doğruların eşiğine baş koy” anlamındaki beyit ile giriş kapısının kanatlarının aynalığında […]

Mevlana Müzesi

Tilâvet Odası

Hz. Mevlânâ’nın türbesinin bulunduğu “Dâhil-i Uşşâk” bölümüne geçişi sağlayan bir mekân olup, Dergâhların açık olduğu dönemde sabah namâzından sonra Kur’ân-ı Kerîm okunduğu için “Tilâvet Odası” olarak adlandırılır. “Bâb-ı Şerîfşerefli kapı ile girilen bu mekânın kubbesi kalem işi ve hat sanatı örnekleriyle bezelidir. Tilâvet Odasının kubbe eteklerinde siyah zemin üzerine altın yaldızla yazılmış dikdörtgen yazı kuşaklarında […]

Mevlana Müzesi

Gümüş Kapı

Tilâvet Odası’ndan türbeye geçişi sağlayan kapıdır. Sokullu Mehmet Paşa’nm oğlu Vezir Haşan Paşa tarafından yaptırılan kapı 1599 yılında türbeye hediye edilmiştir. Cevizden yapılmış iki kanatlı kapının üzeri gümüş levhalarla kaplanmış olup, levhalar dörtgen ve kare biçimli panolarla üçe bölünmüştür. Ortalarında palmet ve rûmîli şemse motifleri bulunan kapının üst ve alt aynalıklarında ta‘lîk hattı ile: “Sadr-ı […]

Mevlana Müzesi

Kıbâbu’l-Aktâb

Huzûr-ı Pîr’in güneyinde yerden 70 cm. yüksekliğinde doğu-batı yönünde uzanan mezar sandukalarının bulunduğu üzeri kubbelerle örtülü kısımdır. Gümüş kafesten itibaren boydan boya yaldızlı şua biçimli Sultan II. Mahmud döneminde yaptırılan demir parmaklıkla ayrılmıştır. Kıbâbu’l-Aktâb’ın duvarları kalem işi ve yazılarla, kubbelerin etekleri salbek motifleriyle süslenmiştir. Bu süslemeler ilk olarak II. Bayezid döneminde yapılmıştır. Zamanla kaybolan bu […]

Mevlana Müzesi

Huzûr-ı Pîr

Tilâvet Odasından, Dâhil-i Uşşâk da denilen Huzûr-ı Pîr’e Haşan Paşa tarafından 1599 yılında yaptırılmış olan gümüş kapıdan geçilir. Huzûr-ı Pîr; Gümüş kapıdan Hz. Mevlânâ’nın türbesine kadar uzanan ve Kademât-ı Pîr denilen mekânın güney kısmında yer alan Hz. Mevlânâ’nın ailesi ile Mevlevi büyüklerinin mezarlarının bulunduğu Kıbâbu’l- Aktâb, Post Kubbesi, aileyle birlikte Konya’ya gelen Horasan erenlerinin sandukaları […]

Mevlana Müzesi