El Yazması Eserler

Fîh-i Mâ Fîh, Mektûbât, Mecâlis-i Seb‘a, Selçuklu, 13.yy., Hattatı: -, Hattın Nev‘i: Selçuklu Neshi, Env.No. 79

Mukavva ciltli, fıligransız az âherli kağıda yazılmıştır. Fîhi Mâ Fîh, Mecmâ‘anın ı8b-62a yaprakları arasında olup ilk ve son sayfaları hariç diğer sayfalarında on yedi satır vardır. Mektûbât, Mecmû’anın 62b-8ga yaprakları arasındadır. 67b’den sonra birkaç yaprak eksik olup sayfalarında otuzdan fazla olmak üzere muhtelif sayıda satır mevcuttur. Mecâlis-i Seb‘a, Mecmâ‘anm 87b-i07a yaprakları arasında olup sayfalarında otuzdan […]

El Yazması Eserler

Dîvân-ı Kebîr, Osmanlı, 1854, Hattatı: Mehmed Fehmî Dede, Hattın Nev‘i: Ta‘lîk,Env. No: 72

İşkodralı Mustafa Paşa’nın vakfı olan Dîvân-ı Kebîr’in cildi kahverengi deriden yapılmıştır. Kapaklarda oval biçimli şemse ve köşelerde iç içe geçmiş yaprakların arasında çiçek motifleri bulunmaktadır. Kağıdı ipek âharlı ve sarı renklidir. Metin dört sütun hâlinde yazılmıştır. Mesnevî’nin ilk sayfası sehpa üzerinde yeşil destârlı mevlevî sikkesi ile tezhiplidir.

El Yazması Eserler