Dergâhın Yadigârları

Osmanlı, 1243 / 1827, Hattatı: Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi, Hattın Nev‘i: Celî Ta‘lîk, Env. No: 271

Gümüş Kapının üzerinde asılı olan levhada Molla Câmî’nin, Hz. Mevlânâ’nın türbesini ziyareti sırasında söylediği kabul edilen: “Ka’betü’l-uşşâk bâşed in mekâm Her ki nakıs âmed incâ şod temam” (Bu makam âşıkların kâbesi oldu, buraya eksik gelen tamamlandı.) beyti yazılıdır. Yazının altında “El fakîr Yesârîzâde Mustafa İzzet gaferalehümâ” yazılı ketebe kaydı yer almaktadır.

Dergâhın Yadigârları

Osmanlı, 19. yy. Hattatı: Sultân II. Mahmûd, Hattın Nev‘i: Celî Sülüs, Env. No: 172

Osmanlı padişahı II. Mahmûd tarafından yazılmış olan levhada, kırmızı boyalı tahta üzerine, malakâri tekniğinde altın varakla “Subhânallah ve bihamdihi subhânallahi’l-azim” (Allah’ı hamd ile teşbih ve noksanlıklardan tenzih ederim.) yazılıdır. Yazının bitiminde II. Mahmud’un istifli “Ketebehû Mahmûd bin Abdülhamid Hân” yazılı ketebe kaydı yer almaktadır.

Dergâhın Yadigârları