Rahle, İran, 17. yy., Env. No: 337

10 Kas 2016

Rahle, İran, 17. yy., Env. No: 337

Mevlânâ Dergâhı ndan kalan eserlerdendir. Ceviz ağacından ajur tekniğinde yapılmıştır. İnce bir işçiliğe sahiptir. Rahlenin üst tarafında sağ ve sol köşede müsennâ “Yâ Ali”, üçgen alınlığın altında “Yâ Allah” ile dörtlü olarak Ali , bunun altında, Lâ ilâhe illallah Muhaınmedün Resûllullah, Aliyyûl veliyyûllah ” yazıları ma‘kılî hattı ile istif edilmiştir. Rahlenin arka yüzünde iki üst yanda müsennâ olarak “Yâ Şâh”, altında “Allah”, dört farklı biçimde yazılmış “Muhammed”, bunun altında sağ ve sol tarafta müsennâ olarak “Hasarı”, bunun altında da dörtlü “Ali” yazıları bulunmaktadıı. Rahlenin kenarlarında altın yaldızlı sülüs hattı ile mealen şu hadîs-i şerifler yazılıdır.

“Sizin en hayırlınız, Kur’ân’ı öğrenen ve öğretenlerdir.”, “Kur’ân okuyan müminin durumu, hem kokusu hem de tadı hoş turunçgillere benzer. Kur’ân okumayan müminin durumu ise bir kokusu olmamakla birlikte tadı güzel olan hurmaya benzer. Kur’an okuyan kimse münafık ise kokusuz ve tadı acı olan hanzele ağacına benzer.”) (Buhari, Fezâilü’l- Kur’ân)

“Her kim ilim peşinde koşarak bir yola girerse, Allah da girdiği bu yol sayesinde onu cennete giden yollardan birine sokar. Melekler bu ilim tâlibinin yoluna kanatlarım sererler. Göklerde ve yerde kim varsa âlime duâ eder. Sudaki balıklar bile… Âlimin âbide karşı üstünlüğü ayın on dördü gecesi ayın diğer bütün yıldızlara karşı üstünlüğüne benzer. Âlimler peygamberlerin mirasçılarıdır. Peygamberler miras olarak ne dinar ne de dirhem bırakırlar. Onların bıraktıkları miras sadece ilimdir. O halde, her kim ilim alacaksa, alabildiği kadar alsın.) (Ebû Davud, İlm ı de), Seslerinizi Kur an la güzelleştiriniz.” “Ey Ebu Hureyre ölüm gelinceye kadar Kur’an’ı öğren ve insanlara öğret, çünkü sen bu hâlde iken ölüm gelirse müminlerin Beytullâhı haccettikleri gibi melekler kabrini ziyaret eder.

Rahlenin diğer yüzünde de Sâdî’nin aşağıda tercümesi verilen Farsça bir şiiri yer almaktadır. “îmân ehli için Kur’ân okumak şereftir, İmânı olan kimseye bağlanan kişi Kur’ân a yoldaş olur. Gönlünün pak ve aydınlık olması için okuyan kimseye Kur’ân okumak tedbîr olur. Kuranı ezberleyen kimse her iki âlemde mutlu olur. Şüphesiz her iki âlemde özellikle görülür. Yarın kurtuluşun da Kur’ân’dan olacağı için,

Ey Sâdî Kur’ân’da çeng çalmak için çaba göster.”
Rahlenin iç tarafında sülüs hattı ile meâlen “Peygamberlerin sonuncusu, Medine’de medfCın olan huzûr sâhibi, Arap efendisi, aydınlatan kandil, Kureyşî, Hâşimî, Medîneli, Mekkeli olan Muhammed ve uğurlu ehline ve hayırlı ashâbına karar gününe kadar Allah’ın selâmı olsun. Özellikle Rasûlullâh’ın dürüstlükle ve hakkâniyetle halîfesi olan Eş-şeyhiil atîk ve’r-rüknü’l-vesîk, halîm, şefkatli, Hak imâmı Ebû Bekir es-Sıddık” rahlenin karşı tarafında “Ve minber ve mihrap sâhibi, mahlûkâtı doğru yola yönlendiren Hak imamı Ömer ibn-i Hattâb ve Kur’ân’m toplayıcısı ve zâlimleri ve azgınları yönlendiren, hayâ ve irfan sâhibi Hak imamı Osman bin Affân ve ilim, hilm, cesaret, kerem sâhibi olan Betül’ün (Fatıma) eşi müminlerin emîri ebil Hasaneyn Ali bin Ebû Tâlib radiyallâhu anhu”yazılıdır.

323

324 325

Ahşap Eserler
About Mevlana Rumi

http://www.mevlanamuseum.com

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir