Pûşîde, Osmanlı, 1895., Env. No: 637

10 Kas 2016

Pûşîde, Osmanlı, 1895., Env. No: 637

Sultan II. Abdülhamîd tarfından 1895 yılında 3,96 x 6,30 m. ölçülerinde yeni bir pûşîde yaptırılmıştır. Pûşîdenin üzerinde bulunan yazılar Maraşlı Hattat Haşan Sırrı Efendiye aittir. Pûşîde Hazret-i Mevlânâ ile oğlu Sultan Veled’in sandukaları üzerinde örtülüdür. Deri üstüne atlas kumaştan yapılmış olan pûşîdenin üzerine kartondan kesilmiş ve sim sırma ile sarmalanmış yazılar aplike edilmiştir. Maraş işi tekniği ile yapılmış pûşîde üzerinde celî sülüs hattı ile “Âyete’l-Kürsî, Tekâsür, A‘râf sûresi 34. veÂl-i İmrârı sûresi 185. âyet-i kerîmelerinden birer bölüm, Fatiha ve İhlâs sûreleri ile Lafza-i Celâl, Esmâ-yı Nebî, kitâbe ve III. Selîm’in tuğrası” işlenmiştir. Hattatın ismi ve yapım tarihi de ayrıca belirtilmiştir. Pûşîdenin kitabesinde; “İşbu Pûşîde-i Şerîf Sultânü’l-Berreyn ve’l-Bahreyn Hâdimü‘l-Harameyn eş-Şerifeyn es-Sultân ibn Sultân es-Sultân el-Gâzî Abdülhamîd Hân-ı Sânî ibn es-Sultân Abdülmecîd Hân Hazretleri Cânib-i Hilâfet-penâhîlerinden Tecdîd Buyrulmuşdur. Ketebe Haşan Sırrı 1312” yazılıdır.

Sultan II. Abdülhamid Han, ceddi Yavuz Sultan Selim, Kanunî Sultan Süleyman ve Sultan III. Selîm’in Hz. Mevlânâ’ya duydukları hürmet ve muhabbetin bir tezahürü olarak yaptıkları hizmetleri devam ettirmek istemiştir. Büyük dedesi Sultan III. Selîm’in yaptırdığı ve yüz yılı aşkın süre sandukaların üzerinde örtülü bulunan pûşîdenin yıpranması üzerine hemen hemen aynı kompozisyonda bir pûşîde yaptırmıştır. Ecdada saygının ve Hz. Pîr’e hizmetin devamlılığını göstermek istercesine kendi yaptırdığı pûşîdenin, sandukanın üzerine örtüldüğünde Hz. Pîr’in ayak ucuna gelen yerinde, bir önceki pûşîdeyi yaptıran Sultan III. Selîm’in tuğrasını işletmiş; bu pûşîdenin sahibi olarak kendi ketebe kaydını da bu tuğranın altına yazdırtmıştır. Bir bakıma Cihan Sultanları, Gönül Sultanının ayak ucunda huzurda niyâza durmuşlardır.

265 266

267

Tekstil
About Mevlana Rumi

http://www.mevlanamuseum.com

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir