Pûşîde, Osmanlı, 1790., Env. No: 636

10 Kas 2016

Pûşîde, Osmanlı, 1790., Env. No: 636

Hz. Mevlânâ’nın sandukasının üzerine örtülmek İçin Osmanlı Sultam III. Selim tarafından 1205/1790 yılında yaptırılmış olan pûşîdenin aynalığı olarak kabul edilen pûşîde; yeşil renkli atlas kumaştan yapılmış olup, üzerinde sim sırmalı yazı kuşaklan ile kıvrım dallı bitkisel bezemeler bulunmaktadır.

Pûşîdenin alınlığında; Bakara sûresinin 125 ve 126 âyet-i kerîmelerinden alman celî sülüs hattı ile “Vel-âkifîne va’r-rukka es-sücûd ve iz kale İbrahim” (Ptikâf, rükû ve sucûd edenlere… Yine İbrahim dedi ki ‘evimi temizle’) yazılıdır. Bunun altında yer alan geniş bordür stilize kıvrım dal ve yapraklarla bezenmiştir. Bu bordürün altında celî ta‘lîk hattı ile Şeyh Gâlib’e ait:

“Müceddid olduğı Sultân Selimin din ü dünyâya Nümâyândır bu nev-pûşîdesinden Kabr-i Monlâya” 1205 beyti ile pûşîdenin alt tarafında iki sütunçe arasında bulunan şemse benzeri madalyonun üzerinde “Emara Bi-Ameli Hâza’l- Makâm Ve’l-Menâzili Li-Mevlânâ Kuddise Sırrıhu Şâh Sultân Süleymân 973”(Hz. Mevlânâ’nın -Allah onun sırrım mukaddes eylesin- makam ve menzillerinin yapımını Şah Sultan Süleyman emritti-1565) yazılıdır. Madalyonun üst köşelerinde celî sülüs hattı ile Cenâb-ı Hakk’ın isimlerinden “Ya Hannân” (merhamet, lutuf, kerem sahibi) ve “Ya Mennân” (ikram ve nimet sahibi) yazılı kartuşlar yer almaktadır.

264

Tekstil
About Mevlana Rumi

http://www.mevlanamuseum.com

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir