Sinan Paşa Türbesi

1573-74 yıllarında Karaman Beylerbeyi Sinan Paşa için yaptırılan sekizgen planlı türbenin on altıgen kasnak üzerine oturan kubbesi kurşun kaplıdır.

106

Türbe gövdesinin dört yüzünde üstte sivri kemerli, diğer üç yüzünde ise alta sivri kemer almlıklı pencerelerle, üstte dairevi pencereler açılmıştır. Pencerelerin sivri kemerlerinde ve alınlıklarında iki renk taş kullanılmıştır. Türbede Sinan Paşa’ya âit mermerden yapılmış mezar sandukası vardır.

107

Türbenin giriş kapısı girişi üzerinde yer alan kitabede:

Târîhü’l-vefât: Etti dünyâdan Sinan Paşa güzer Hak yerin gülzâr-ı cennet eylesin Dedi bir eksikli târihin anın Cânına Allah rahmet eylesin 981 Târîhü’l-binâ:

Sinân Paşa virüp cân-ı ‘azizi Olup kûy-ı şehîdâne revâne O Yûsuf sîrete târîh-i ahsen Sinân Paşa mahall-i Mısr cinâne 982 yazılıdır.

108

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir