Şadırvan

8 Kas 2016

Şadırvan

Dergâh şadırvanı 1517 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından Mısır seferi dönüşünde yaptırılır. Şadırvanın suyu Çayırbağı mevkiinden getirilerek Mevlevîhâne’ye vakfedilmiş; getirilen su hem dergâhta kullanılmış hem de civar mahalle sâkinlerine dağıtılmıştır.

97-1

Dergâh avlusunda bulunan 16 dilimli şadırvan 1595 yılında Sultan III. Mehmed ile 1868 yılında Sultan Abdülaziz tarafından tamir ettirilmiştir. Şadırvanın yapım ve onanmlannı gösteren kitabesi güney tarafında bulunmaktadır.

97-2

Sultân Selîm bin Bâyezid oldur reh-i dinde saîd Şadrevân icra idüp Dergâh-ı Mollada revân Nâzırdır evkâfına Dârus-Sa’âde Ağası Tecdîd içün irsâl idüp beuvâb Süleymânı hemân Devrinde şâh-ı kişverin sa‘yiyle itmâma irüp İlhâmla târihini didim ana Havz-ı Cinân Şehinşâh-ı cihân kutb-ı zamân Abdülaziz Hânı Serîr-i şevketinde haşre dek dâ’im ideAllâh Bu şadrevânı ihyâ kıldı nev-tarz üzre bi-mânend Cenâb-ı Pire tazîmen o Sultân-ı felek dergâh Düşürdü hin-i itmâmında Gâlib bir güzel târih Bu şadrevâna zemzem eyledi icrâ Şeh-i Cem-câh 1285

Şadırvanın yirmi dilimli mermer orta göbeğinin, Hz. Mevlânâ’nın torunu Ulu Ârif Çelebi’ye Kütahya’dan hediye olarak gönderildiği rivayet edilir. Şadırvanın kurşun kaplı ahşap işlemeli üst örtüsü zamanla tahrip olmuş, yeni hazırlanan projeye göre 1989 yılında tekrar yaptırılmıştır.

Mevlana Müzesi
About Mevlana Rumi

http://www.mevlanamuseum.com

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir